Privacy Policy

Privacybeleid Bakgoed

http://www.bakgoed.nlOver ons privacybeleid

Bakgoed geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bakgoed.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worde n gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe
wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

 

Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om
ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op
basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde
dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde
partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke
bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Magento en Skyberate
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Skyberate. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,worden
met deze partij gedeeld. Skyberate heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.Skyberate is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


WebhostingSkyberate
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Skyberate. Skyberate verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over
het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Skyberate heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Skyberate is op
grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Laposta
Onze website maakt gebruik van LaPosta,een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.
LaPosta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd
via onze website is verzonden ziet u de 'afmelden' link. Als u hierop klikt zal u geen nieuwsbrieven meer van onze
website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door LaPosta beveiligd opgeslagen. LaPosta
maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en
gelezen.
Skyberate
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mail verkeer gebruik van de diensten van Skyberate. Deze partij heeft passende
technische en organisatorische maatregelen getro en om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel
mogelijk te voorkomen. Skyberate heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Skyberate
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mail verkeer gebruik van de diensten van Skyberate. Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getro en om misbruik, verlies en corruptie van uw en
onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Skyberate heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processorsMultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart
uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal
deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met
betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot
de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.

BeoordelingenKiyoh
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw
naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
besteling kunnen koppelen.Kiyoh publiceert (indien u hiervoor toestemming geeft) uw naam en woonplaats eveneens op
de eigen website.In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In
het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken
deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om
ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart
uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris
Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

 

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u
verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan
uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval
dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken
deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur
behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor
hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening
waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiekDHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.
DPD en Wuunder
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van DPD en Wuunder voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met DPD en Wuunder delen. DPD en Wuunder gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD en
Wuunder uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerkingAlgemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte)
marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later
moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn
allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Bakgoed op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw
gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat
u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een
vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het
geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens
ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u
op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in
opdracht van Bakgoed. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de
afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)
verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Klik hier als u niet wilt dat uw activiteit op Bakgoed.nl beschikbaar is voor Google Analytics.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt
deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en
producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente
versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking
tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Bakgoed
Bellweg 6a
Delft Delft
Nederland
T (015) 361-7776
E info@bakgoed.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Lisette van den Akker